BALSAMTERPENTIN, FAT 175 KG/200-LIT

16738,00 kr exkl.moms

Terpentin av tall, till spädning av färg, linolja och tjära, rengöring av penslar o.dyl. 100 % vegetabilisk.n
Endast yrkesmässig användning.

Artikelnr: 0209200 Kategori:

Beskrivning

Balsamterpentinn
Signalord och faroangivelsern
FARAn
Brandfarlig vätska och ånga. Skadligt vid förtäring. Kan vara dödligt om det kommer ner i luftvägarna. Skadligt vid hudkontakt. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadligt vid inandning. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.