Skip to main content

SLAMFÄRG BRUN UMBRA, 10-LIT

Kraftigt mörkbrun, ca NCS S8005-Y80R
Miljömedveten traditionell utomhusfärg för ohyvlat trä. Täckförmåga 3-5 kvm/liter, yttorr efter ca 1-2 tim, övermålningsbar efter ca 24 tim. Helmatt.n
Kokad på kravodlat rågmjöl, vatten, järnvitriol, linolja och pigment.

772,00 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0707011

Beskrivning

Slamfärg Brun Ubra
Signalord och faroangivelser
VARNING
Kan orsaka allergisk hudreaktion. Giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Innehåller: Hexansyra, 2-etyl, koboltsalt och 2-Oktyl-2H-isotiazol-3-on. Kan orsaka allergist reaktion.

Artikel nr. .
SLAMFÄRG BRUN UMBRA, 10-LIT