Skip to main content

SLAMFÄRG GULMYLLA, 0,2-LIT

Traditionell kulör av gulockra som kan brytas med t.ex vit slamfärg, ca NCS 3050-Y20R.
Miljömedveten traditionell utomhusfärg för ohyvlat trä. Täckförmåga 3-5 kvm/liter, yttorr efter ca 1-2 tim, övermålningsbar efter ca 24 tim. Helmatt.n
Kokad på kravodlat rågmjöl, vatten, järnvitriol, linolja och pigment.

82,10 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0707006
Artikel nr. .

Beskrivning

Slamfärg
Signalord och faroangivelser
VARNING
Kan orsaka allergisk hudreaktion. Giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Innehåller: Hexansyra, 2-etyl, koboltsalt och 2-Oktyl-2H-isotiazol-3-on. Kan orsaka allergist reaktion.

SLAMFÄRG GULMYLLA, 0,2-LIT