Skip to main content

SLAMFÄRG ITALIENRÖD, 10-LIT

Klassisk rödfärg, något mörkare än rödockra, ca NCS S4050-Y80R
Miljömedveten traditionell utomhusfärg för ohyvlat trä. Täckförmåga 3-5 kvm/liter, yttorr efter ca 1-2 tim, övermålningsbar efter ca 24 tim. Helmatt.n
Kokad på kravodlat rågmjöl, vatten, järnvitriol, linolja och pigment.

679,20 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0707101

Beskrivning

Slamfärg Italienröd
Signalord och faroangivelser
VARNING
Kan orsaka allergisk hudreaktion. Giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Innehåller: Hexansyra, 2-etyl, koboltsalt och 2-Oktyl-2H-isotiazol-3-on. Kan orsaka allergist reaktion.

Artikel nr. .
SLAMFÄRG ITALIENRÖD, 10-LIT