HAGAR PÅ TJÖRN

HAGAR PÅ TJÖRN

Ingemar Jonasson

Kulturlandskapet på Tjörn kännetecknas av sin småskalighet. Berg och odlingsbar mark blandas med beteshagar och strandängar. Författaren, som studerat Tjörns natur och växlighet sedan 1960-talet, jämför i denna bok vad som hänt med hagmarkerna under de senaste femtio åren. I takt med att jordbruket minskat och ändrat karaktär så har de tidigare väl hävdade beteshagarna minskat i antal, vilket även inneburit en stor förändring av den lokala floran. Detta gäller även djurliv, inte minst när det gäller fåglar och insekter.
Format 210 x 260 mm, 168 sidor.

Eventuell fraktkostnad och moms tillkommer.