Skip to main content

EPOXI CLEAN-UP, 0,95 L

Avfettning och rengöring.n
Används före användning av LIGNU, FILL-UP och EPOXY GLUE. Rengör verktyg, arbetsytor, m.m.

272,00 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0803131
Artikel nr. .

Beskrivning

Epoxirengöring
Signalord och faroangivelser
FARA
Mycket brandfarlig vätska och ånga. Skadlig vid förtäring eller inandning. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

EPOXI CLEAN-UP, 0,95 L