Skip to main content

EPOXI CLEAN-UP, 0,95 L

Avfettning och rengöring.n
Används före användning av LIGNU, FILL-UP och EPOXY GLUE. Rengör verktyg, arbetsytor, m.m.

272,00 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0803131

Beskrivning

Epoxirengöring
Signalord och faroangivelser
FARA
Mycket brandfarlig vätska och ånga. Skadlig vid förtäring eller inandning. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.