Skip to main content

LIGNU IMPREGNERINGSEPOXI, 1,0-LIT

Stärker rötskadat trä, är vattenavvisande samtidigt som den är diffusionsöppen.n
2-komponent tallhartsbaserad fyllnadsspackel, djuppenetrerande, förenar och fäster. Lignu är framställt av naturliga trähartser, oljor och ligninet som utvinns inom massaindustrin.n
Impregneringen är permanent och behöver inte upprepas.

696,00 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0803101

Beskrivning

Impregneringsepoxi komponent A
Signalord och faroangivelser
FARA
Mycket brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

Impregneringsepoxi komponent B
Signalord och faroangivelser
FARA
Mycket brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka en allergisk hudreaktion. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Artikel nr. .
LIGNU IMPREGNERINGSEPOXI, 1,0-LIT