JÄRNMÖNJA LINOLJEFÄRG, 3-LIT

874,94 kr exkl.moms

Penetrerande yttolerant grundfärg
Rödbrun primer för svårbehandlat stål. Kräver ingen blästring eller likvärdig förbehandling.

Artikelnr: 0430503 Kategori:

Beskrivning

Ottossons Linoljefärg
Signalord och faroangivelser
FARA
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.