Skip to main content

RYLARD VG64 BLANKLACK, 0,75-LIT

Högblank enkomponents båtfernissa av oljealkydtyp. Utomordentlig motståndskraft i marin miljö. Innehåller UV-skydd. Spädning med balsamterpentin eller lacknafta.
Åtgång ca 16 m2/liter.
Yttorr efter ca 6 tim.
Övermålningsbar 24 tim.

356,00 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0503001

Beskrivning

Rylard lack 1-komponent
Signalord och faroangivelser
FARA
Brandfarlig vätska och ånga. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Innehåller 2-butanonoxim. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Artikel nr. .
RYLARD VG64 BLANKLACK, 0,75-LIT