Skip to main content

SILVERTJÄRA FASAD, 5-LIT

Silvergrått effektivt träskydd för främst sågade trätyor som fasader och plank.
Silvertjära Fasad innehåller mer trätjära och pigment än Silvertjära Altan. Därför torkar Silvertjära Fasad långsammare och vill gärna ha värme och sol för att torka snabbare.n
Nytt trä grundas med Diper ändträolja för bästa resultat.n
Endast för utomhusbruk.n
Appliceras med t.ex tjärpensel eller fasadpensel.n
Åtgång ca 4-5 kvm/liter beroende på underlagets egenskaper.n
Underhåll i utsatt läge eller miljö vart 4-5 år, ej utsatt läge 6-10 år.n
Torktid ca 1-3 dygn vid minst +18°C i luften, älskar värme.n
För anvisningar, bilder mm, besök www.silvertjara.se

1012,00 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0181205

Beskrivning

Silvertjära fasad
Signalord och faroangivelser
FARA
Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.