Skip to main content

BALSAMTERPENTIN, 1-LIT

Terpentin av tall, till spädning av färg, linolja och tjära, rengöring av penslar o.dyl. 100 % vegetabilisk.

127,60 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0209001

Beskrivning

Balsamterpentin
Signalord och faroangivelser
FARA
Brandfarlig vätska och ånga. Skadligt vid förtäring. Kan vara dödligt om det kommer ner i luftvägarna. Skadligt vid hudkontakt. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadligt vid inandning. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.