SLAMFÄRG BLÅGRÅ, 10-LIT

798,40 kr exkl.moms

Ljust kallt grå, ca NCS S3502-B
Miljömedveten traditionell utomhusfärg för ohyvlat trä. Täckförmåga 3-5 kvm/liter, yttorr efter ca 1-2 tim, övermålningsbar efter ca 24 tim. Helmatt.n
Kokad på kravodlat rågmjöl, vatten, järnvitriol, linolja och pigment.

Artikelnr: 0707001 Kategori:

Beskrivning

Slamfärg Blågrå
Signalord och faroangivelser
VARNING
Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Innehåller: Hexansyra, 2-etyl, koboltsalt och 2-Oktyl-2H-isotiazol-3-on. Kan orsaka allergist reaktion.