Skip to main content

OTTOSSON LINOLJELACK, 0,5-LIT

Tillsats till linoljefärg för högre glans
Linoljelacken ger ökad glans och utflytning åt linoljefärgen. Tillsätt 5-15 % av lacken i slutstrykningsfärgen. Innehåller linolja, linstandolja, dammarharts, terpentin och torkmedel.

156,00 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0508002

Beskrivning

Linoljelack
Signalord och faroangivelser
FARA
Brandfarlig vätska och ånga. Skadligt vid förtäring. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Skadligt vid hudkontakt. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadligt vid inandning. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Artikel nr. .
OTTOSSON LINOLJELACK, 0,5-LIT