OTTOSSON LINOLJELACK, 100-ML

82,30 kr exkl.moms

Tillsats till linoljefärg för högre glans
Linoljelacken ger ökad glans och utflytning åt linoljefärgen. Tillsätt 5-15 % av lacken i slutstrykningsfärgen. Innehåller linolja, linstandolja, dammarharts, terpentin och torkmedel.

Artikelnr: 0508001 Kategori:

Beskrivning

Linoljelack
Signalord och faroangivelser
FARA
Brandfarlig vätska och ånga. Skadligt vid förtäring. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Skadligt vid hudkontakt. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadligt vid inandning. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.