Skip to main content

XTREEMPRIME COLIN ARCHER, 1-LIT

Pigmenterad enkomponent polyuretanprimer som används som bets och som traditionell primer till alla sorters trä.n
Primern har två funktioner, att pigmentera träet och att skapa en bra vidhäftning för lacken. Systemet byggs upp genom grundning med XtreemPrime för att sedan topplackas med XtreemCoat. Lacksystemet ger ett starkt, väderbeständigt och elastiskt ytskikt. n
XtreemPrime används till lackering av träbåtar, inredningssnickerier på fartyg, trägolv, fritidsbåtar och hotell och till lackering av möbler och snickerier. Färgpigmenten i polyuretanprimern är ljusäkta och kan användas till alla sorters trä.n
Torktid 2-4 tim beroende på temperatur och luftfuktighet.n
Arbetstemperatur +5°C – +30°C

820,80 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0505106

Beskrivning

XtreemPrime grundning
Signalord och faroangivelser
FARA
Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Kan orsaka en allergisk hudreaktion. Skadligt vid hudkontakt eller inandning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid
inandning. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Misstänks kunna orsaka cancer. Misstänks kunna skada det ofödda barnet. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Artikel nr. .
XTREEMPRIME COLIN ARCHER, 1-LIT