KINESISK TUNGOLJA, 1-LIT

198,00 kr exkl.moms

Penetrerande, snabbtorkande vegetabilisk olja.n
Tungolja som blandats med 50% balsamterpentin vilket ger en både penetrerande och filmbildande behandling. Rekommendersas som teakolja. Kan då med fördel spädas med ytterligare ca 10% terpentin, ev även rå eller kokt linolja. Åtgång ca 6-12 m2/liter.

Artikelnr: 0206001 Kategori:

Beskrivning

Kinesisk tungolja
Signalord och faroangivelsern
FARAn
Brandfarlig vätska och ånga. Skadligt vid förtäring. Kan vara dödligt om det kommer ner i luftvägarna. Skadligt vid hudkontakt. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadligt vid inandning. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.