Skip to main content

RYLARD VG61 DEFENDER, KRT 10×1-LIT

Grundnings- och spädningsolja eller som teakolja.
Impregneringsolja baserad på kinesisk träolja och linolja med tillsatser för mögelskydd. Perfekt förbehandling för Rylards Fernissor. Tränger djupt in i träet och bildar en hållbar grund för fernissan. Även lämplig för behandling av teak. Innehåller UV-skydd. Spädning med balsamterpentin eller lacknafta.
Åtgång 15-20 m2/liter.
Yttorr efter 1-6 tim temperaturberoende.
Övermålningsbar 24 tim.

3725,00 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0503012

Beskrivning

Rylard grundningsolja
Signalord och faroangivelser
FARA
Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring och kommer in i luftvägarna. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Kan orsaka dåsighet eller yrsel. Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter. Upprepad exponering kan ge torr hud eller sprickor. Innehåller 2-butanonoxim, butylkarbamat. Kan orsaka en allergisk reaktion.