Skip to main content

RYLARD VG66 PREMIUM BLANKLACK, 1-LIT

Högblank enkomponents linolje- otungoljebaserad båtfernissa. Utomordentlig motståndskraft i marin miljö. Innehåller UV-skydd. Spädning med balsamterpentin eller lacknafta.
Åtgång ca 18 m2/liter.
Yttorr efter ca 8 tim.
Övermålningsbar 24 tim.

436,00 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0503005

Beskrivning

Rylard lack 1-komponent
Signalord och faroangivelser
VARNING
Brandfarlig vätska och ånga. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Kan orsaka en allergisk hudreaktion. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Innehåller Fettsyror, C6-C19-grenade, kobolt (II) salt och 2-butanonoxim. Kan orsaka
en allergisk reaktion.

Artikel nr. .
RYLARD VG66 PREMIUM BLANKLACK, 1-LIT